شما کدام ر ا انتخاب کر ده‌اید؟

داستانی معاصر و لی‌ متفاوت بر اساس کتابمقدس.

جهنم

آسمان

کتاب الکتر و نیکی‌ ر ایگان بر ای دانلود

چرا صبر کنید؟ بخشش خدا ر ا بپذیرید تا به فر

ز ندخو انده گی خد ا مبدل شو ید.

¿Qué ha Elegido Usted?

Una historia basada en la Biblia contemporánea con una diferencia.

INFIERNO

CIELO

Descargar

¿Por qué esperar? Elija el perdón de Dios y conviértase en un hijo adoptivo de

Dios

What Have You Chosen?

A contemporary Bible based story with a difference.

Why wait? Choose God’s pardon now and become an
adopted child of God.

HELL

HEAVEN

Download